Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelők neve, adatai, elérhetőségei

Webshop tulajdonosa

Bányász Melinda, egyéni vállalkozó
Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.
Adószám: 76272808-1-41
Telefonszám:+36 20 360 8904
E-mail: info@cifradesign.hu

Webshop üzemeltetője, csomagküldő

M-Invent Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.
Adószám: 14670015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-126908
Telefonszám: +36 70 367 4067
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

2. Bevezetés

Jelen webshop tulajdonosa és üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat miden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. A webshop tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://cifradesign.myshopify.com/pages/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)

3. Értelmező rendelkezések

Adatkezelők tájékoztatásul közlik a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) található legfontosabb fogalmak meghatározását, a teljes meghatározás az Infotv. 3. §-ban található,

 • Felhasználó, azaz érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

a. Adatkezelők főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez az Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez (továbbiakban: főtevékenység) feltétlenül szükséges. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megrendelések könnyítésére és teljesítésére irányul.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre:

 • A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, ha eltér a lakcímtől, számlázási név, telefonszám.
 • a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelés időtartama: regisztrációval történő vásárlás esetén az adatkezelés a visszavonásig tart. Regisztráció nélküli vásárlás esetén Adatkezelő az adatokat törlik a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követő 7 év elteltével.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelők minden alkalmazottja hozzáférhet a főtevékenység teljesítése során.

Adatkezelők adatai:

Webshop tulajdonosa: Bányász Melinda, egyéni vállalkozó
Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.
Adószám: 76272808-1-41
Telefonszám:+36 20 360 8904
E-mail: info@cifradesign.hu

Webshop üzemeltetője: M-Invent Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.
Adószám: 14670015-2-13
Telefonszám: +36 70 367 4067
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: Adatkezelők az 5./a. pont alatt ismertetett főtevékenységük körében Adatfeldolgozót vehetnek igénybe a megrendelések teljesítése és az elszámolás rendezése körében. Adatfeldolgozók Adatkezelők szerződött partnerei.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: Shopify Inc. (Tárhely- és rendszerszolgáltató)
Székhely: 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada
Weboldal: www.shopify.com
Kapcsolatfelvétel: https://www.shopify.com/contact

Cégnév: GLS Hungary Kft. (Szállító)
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

b. Adatkezelők által küldött elektronikus hírlevél

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az új termékek bevezetéséről, aktuális akciókról. Adatkezelők által küldött hírlevél gazdasági reklámot is tartalmaz(hat).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.

Adatkezelés időtartama: a visszavonásig. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ez a hírlevél alján található Leiratkozás gombra kattintva személyesen is megtehető, illetve a vevőszolgálatra küldött e-mailben is kezdeményezhető.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelők a hírlevél küldéséhez adatfeldolgozót vesznek igénybe, mely cég a külföldre feldolgozásra átadott személyes adatok megfelelő szintű védelmét Privacy Shield regisztráció útján biztosítja.

Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA
Telefonszám: +1 (678) 999-0141
E-mail: privacy@mailchimp.com

c. Egyéb adatkezelés

A cookie (süti) betűkből és számokból álló információcsomag, amit a Cifra Design honlap küld el a Felhasználó böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy statisztikai információt gyűjthessen látogatóiról.

Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

Google Analytics és Google AdWords sütik: ezek a felhasználó weboldalhasználatáról gyűjtenek információkat, a felhasználó személyét nem tudják beazonosítani. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Továbbá, a süti által készített, a felhasználó weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelők a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhatnak, amennyiben jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapul a megkeresés.

6. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Adatkezelők a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítják az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítják az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Adatkezelők kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárják.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében Adatkezelők megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

 • hogy az Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy Adatkezelők mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelik, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,
 • kérni adatainak helyesbítését,
 • a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását
 • tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelők legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújtanak tájékoztatást.

E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu
Levelezési cím: M-Invent Kft., 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.
Telefonszám: +36 70 367 4067

Személyes adatok töröltetésének Adatkezelők legkésőbb 15 napon belül eleget tesznek. A törlés joga nem terjed ki arra, ha Adatkezelőket törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban Adatkezelők jogosultak a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, és a 21.§-23.§. részletezi.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelőkkel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot módosítsák.
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. október 8-án lépett hatályba.